หน้าแรก สมัครสมาชิก ถาม-ตอบ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ใบอนุญาตทนายความ ประวัติทนาย
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
สูตรอาหารนานาชาติ
ข้อมูลท่องเที่ยว
ห้องสมุดดิจิตอล
บทความน่ารู้
ห้องสมุดกฎหมาย
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ข่าวเด่นประจำวัน
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ความหมายของ “คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา”
         ตำราทางกฎหมายได้ให้ความหมายของ“คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา”ไว้ว่า หมายถึง “คดีแพ่งที่ฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีมูลฐานความรับผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญา” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหากมูลเหตุของการกระทำผิดอาญาใดทำให้ผู้กระทำนั้นต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย ก็จะเรียกคดีแพ่งดังกล่าวว่าเป็น“คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังนี้ นายดำทำการลักทรัพย์นายขาวไป นายดำมีความผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์ และขณะเดียวกันก็ถือว่าทำละเมิดในทางแพ่งด้วยโดยต้องคืนทรัพย์หรือต้องใช้ราคาทรัพย์ในแก่ผู้เสียหาย คดีละเมิดดังกล่าวนี้ถือว่าเป็น“คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา”
แล้วมีความแตกต่างจากคดีแพ่งธรรมดาอย่างไร?
         กฎหมายได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ป.วิ.อ.) มาตรา 40 ถึงมาตรา51 ซึ่งมีรายละเอียดมากและยากแก่การทำความเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ผู้เขียนจึงขอสรุปสาระสำคัญโดยย่อดังนี้

         1.ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวได้ทั้งต่อ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งและศาลที่กำลัง

         พิจารณาคดีส่วนอาญาอยู่ (คดีแพ่งธรรมดา ปกติไม่สามารถฟ้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้)...ป.วิ.อ.มาตรา40

         2.กรณีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีส่วนอาญา ในบางฐานความผิดกฎหมายให้อำนาจอัยการมีสิทธิใน

         การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคา(จากผู้กระทำผิด)แทนผู้เสียหายได้....ป.วิ.อ.มาตรา43

        3.กรณีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้จำเลย ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้....ป.วิ.อ.มาตรา44/1.

         4.ในการพิจารณาและพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วน

         อาญา(ป.วิ.อ. มาตรา46) ข้อนี้เป็นข้อสำคัญและอาจก่อให้เกิดความสับสนได้มาก ผู้เขียนจึงแยกไป

        กล่าวให้ละเอียดในบทความเรื่อง “แพ้คดีอาญาแล้วต้องแพ้คดีแพ่งด้วยหรือ?”

         5.คดีแพ่งประเภทนี้อาจมีอายุความแตกต่างจากคดีแพ่งธรรมดา....ป.วิ.อ.มาตรา51

        ข้อสังเกต

         -ในคดีอาญาทั่วๆไป ผู้มีสิทธิเป็นโจทก์ฟ้องคดีคือ

        1) ผู้เสียหายเองและ

         2) อัยการ(ถือว่าอัยการฟ้องแทนผู้เสียหาย)

         -แม้ว่ามีการฟ้องคดีส่วนอาญาแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีส่วนแพ่ง (ป.วิ.อ. มาตรา45)

         -การพิจารณาว่าจำเลยต้องรับผิดในคดีแพ่งหรือไม่ ต้องใช้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายส่วนแพ่งได้บัญญัติไว้ ซึ่งอาจมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากกฎหมายอาญาก็ได้ ดังนั้นผลของคำพิพากษาของคดีส่วนแพ่งอาจไม่เหมือนกับคดีส่วนอาญาก็ได้ เช่น คดีอาญาศาลพิพากษายกฟ้อง(จำเลยชนะคดี) แต่คดีส่วนแพ่งศาลอาจพิพากษาให้จำเลยแพ้ก็ได้ หรือในทางกลับกันแม้จำเลยจะแพ้คดีส่วนอาญา แต่ก็อาจชนะในคดีส่วนแพ่งได้

        คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายถึงคดีที่มีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อทดแทนความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิด โดยผู้เสียหายอาจยื่นฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งต่างหากจากคดีอาญา หรือต่อศาลที่กำลังพิจารณาคดีอาญานั้นอยู่ หรืออาจมีการยื่นฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเป็นผู้ร้องแทนผู้เสียหายต่อศาลที่รับฟ้องคดีอาญาเพื่อสั่งคืนหรือสั่งให้ใช้ราคาทรัพย์ก็ได้

        การพิจารณาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยศาลอาจมีคำสั่งให้แยกคดีส่วนแพ่งออกพิจารณาต่างหากจากคดีส่วนอาญาก็ได้

        การพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต้องถือข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการพิจารณาคดีส่วนอาญา โดยศาลจะต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายส่วนแพ่ง

        อายุความการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในกรณีที่ไม่มีการฟ้องคดีส่วนอาญา ถือตามอายุความการฟ้องคดีส่วนอาญา และจะสะดุดหยุดลงเมื่อได้มีการฟ้องคดีส่วนอาญาจนกว่าจะมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ในกรณีที่ศาลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดให้ลงโทษจำเลยแล้ว จะถืออายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา แต่ถ้าศาลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดให้ยกฟ้อง จะถืออายุความเหมือนคดีแพ่งทั่วๆไป


------------------------------------------------------------------------------ติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด


Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
แหล่งรวมกฏหมาย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พระราชบัญัติจราจรทางบก
พระราชบัญัติสิทธิบัตร
พระราชบัญัติลิขสิทธิ์
พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า
ประมวลกฏหมายอาญา
เวบพันธมิตร
A-LADin-Advisor
ห้องพักราคาประหยัด
ฟาร์มปลาหัวไผ่